Rámcová smlouva

RÁMCOVÁ SMLOUVA

 

 

 

Spolek pro udělování certifikátu ODBORNÝ PODNIK PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

se sídlem Kovohutě 530, Příbram VI-Březové Hory, 261 01 Příbram

IČ: 26614537

zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 63713

zastoupený ……………………..

(dále jen „spolek“)

 

a

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

se sídlem XXXXXXXXXXXXXXXX

IČ: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zapsaná XXXXXXXXXXXX

zastoupená ………………………

(dále jen „auditorská společnost“)

 

 1. Předmět smlouvy

§ 1    Předmětem této smlouvy jsou základní postupy pro provádění auditu pro certifikaci Odborný podnik pro nakládání s odpady nezávislými auditory. Základním předpokladem pro provádění tohoto auditu je udělení souhlasu představenstvem spolku akceptované auditorské společnosti.

 1. Udělení souhlasu

§ 2    Spolek udělí auditorské společnosti souhlas k provádění auditů pro certifikaci Odborný podnik pro nakládání s odpady:

 • zápisem do seznamu spolkem akceptovaných auditorských společností
 • podpisem smlouvy

K provádění těchto auditů je nezbytné ještě uzavření smlouvy dle § 3.

§ 3    K provádění těchto auditů musí být dále uzavřena i smlouva o auditu mezi podnikem nakládajícím s odpady (dále jen „podnik“) a auditorskou společností Určení termínů auditů a následné vyúčtování provedených služeb probíhá již přímo mezi auditorskou společností a podnikem. Termín auditu je třeba dát na vědomí spolku nejméně 30 dnů před jeho zahájením.

§ 4    Z této rámcové smlouvy nevyplývají auditorské společnosti žádné nároky na udělování objednávek auditů. Podniky si mohou svobodně zvolit libovolnou auditorskou společnost z aktuálního seznamu spolkem akceptovaných auditorských organizací společností.

 1. Rozsah auditu

§ 5    Podrobnosti o rozsahu auditu jsou konkretizovány ve smlouvě dle § 3 a v požadavcích spolku.

§ 6    Audit podniku se provádí dle požadavků spolku na základě aktuálních Zkušebních listů a Osnov zpráv o auditu, které jsou uloženy na www.suco.cz

 1. Provádění auditu

§ 7    Spolkem akceptovaná auditorská společnost provádí audit svými proškolenými zaměstnanci.

§ 8    Spolkem akceptovaná auditorská společnost je povinna se starat o to, že při auditu budou používány pouze aktuální Zkušební listy a Osnovy zpráv.

§ 9    Termíny auditu jsou sjednávány v rámci smlouvy dle § 3.

§ 10  Auditorská společnost předá spolku kompletní zprávu o auditu včetně všech požadovaných příloh do 14 dnů po skončení auditu e-mailem na adresu info@suco.cz.

§ 11  Spolek je povinen do 14 dnů od obdržení zpracovat posudek zprávy. Pokud je nutné zprávu z auditu doplnit, musí tak auditorská společnost učinit do 14 dnů od obdržení posudku. V případě kladného posudku je tento předložen představenstvu spolku ke schválení.

 1. Vyúčtování a platby

§ 13  Spolek si vyhrazuje případné stanovení minimálních dob auditu formou písemných dodatků k této smlouvě.

§ 14  Vyúčtování poskytnutých služeb probíhá přímo mezi auditorskou společností a podnikem dle § 3.

§ 15  K úhradě nákladů na vznik a činnost orgánů spolku, z využívání přednosti při získávání zákazníků, uvedení auditorské společnosti na certifikátu a převzetí administrativních a správních činností, které jsou nezbytné k udělování certifikátů, odvádí auditorská společnost na účet spolku následující platby:

 • jednorázové zápisné pro nově akceptované společnosti ve výši 50 000 Kč
 • roční příspěvek pro auditorské společnosti ve výši stanovené představenstvem pro daný kalendářní rok zveřejněný na www.suco.cz
 • variabilní příspěvek za provedené audity a vydané certifikáty ve výši stanovené představenstvem zveřejněné na www.suco.cz

Platby se rozumí netto bez DPH (spolek není plátcem DPH).

 1. Vzájemná informovanost

§ 16  Auditor a auditorská společnost jsou povinni provádět audit dle certifikačního systému spolku.

§ 17  Auditorská společnost je povinna se účastnit setkání k výměně zkušeností, pořádaných spolkem a předávat získané informace svým auditorům.

Spolek zajistí informovanost auditorských společností o termínu uskutečnění výměny zkušeností minimálně dva měsíce před jejím konáním.

§ 18  Spolek se zavazuje okamžitě informovat auditorské společnosti o všech změnách a doplňcích svého certifikačního systému.

§ 19  Auditoři a auditorské společnosti se zavazují neprodleně hlásit spolku všechny změny týkající se své auditorské činnosti, zvláště pak spolehlivosti, nezávislosti a odbornosti.

 1. Zabezpečení důvěrnosti

§ 20  Smluvní strany se zavazují dodržovat a zachovávat naprostou mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s uvedenou smlouvu a při spolupráci mezi smluvními stranami. Tento závazek mlčenlivosti je závazný po dobu trvání smlouvy a následně po dobu 3 let od jejího ukončení.

 1. Platnost a výpověď smlouvy

§ 21  Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou. Předpokladem její platnosti je, že auditoři auditorské společnosti jsou schopni s patřičnou odborností plnit požadavky na tento audit a žádný z nich nebyl představenstvem spolku z tohoto auditu vyloučen.

§ 22  Smlouva může být písemně vypovězena bez udání důvodu kteroukoliv ze stran ve lhůtě 6 měsíců. Vedle toho existuje i právo na mimořádnou výpověď ve lhůtě 1 měsíce z důležitých důvodů, kterými mimo jiné může být porušení smluvních povinností některou ze smluvních stran, ztráta způsobilosti auditorské společnosti, či ukončení certifikační činnosti spolku.

          Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

 1. Záruky

§ 23  Auditorská společnost nebo její auditoři musí být dostatečně pojištěni na odpovědnost za škody způsobené v přímé souvislosti s prováděním auditů podle této smlouvy. Pokud by spolek měl být odpověden třetí straně za škody způsobené chybným nebo nedostatečně provedeným auditem, je tímto spolek ve vnitřním vztahu od těchto záruk osvobozen.

 1. Ostatní

§ 24  Pokud dojde ke sporu a tento nebude možné vyřešit smírnou cestou, bude řešeno příslušnými soudy ČR.

§ 25  Tuto smlouvu lze doplňovat či měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.

§ 26  Pokud se některá ustanovení této smlouvy stanou neúčinnými, nemá to vliv na účinnost zbývajících ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že v tomto případě svolí k nové regulaci, která se bude dle možností blížit smyslu a účelu neplatných ustanovení a kterou by bývaly dojednaly, pokud by o této neúčinnosti věděly. Platnost nových ustanovení bude oboustranně stvrzena formou písemného dodatku.

§ 27   Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží spolek a 1 auditorská společnost.

 

 

 

Za spolek:                                                                                          Za auditorskou společnost:

 

 

 

 

 

………………………………….                                         ………………………………….

místo, datum                                                                                 místo, datum

 

 

 

 

 

 

………………………………….                                         ………………………………….

podpis, případně razítko                                                        podpis, případně razítko