Setkání EVGE v Eisenachu

„Všechny zainteresované strany – firmy, odborníci a také odpadové asociace stojí od 1. června 2017 před řadou nových a ještě větších úkolů“ říká Hartmut Schön, předseda Evropské asociace společností pro certifikaci společností nakládající s odpady, v jeho uvítací řeči na pravidelném zasedání v Eisenachu. S novelou provozního nařízení o nakládání s odpady přichází značné dodatečné byrokratické zátěže, které vedou z hlediska certifikační praxe k výraznému zlepšení pro společnosti.

V průběhu expertního školení více než 60 účastníků zanechalo velký dojem poznání, že otázka certifikace neztrácí na důležitosti, ale naopak. Školení a nabídka informací v kombinaci s výměnou zkušeností je v odvětví velmi očekávaná.

Nejdříve Miryam Denz-Hedlund, jednatelka BVSE, přednesla svůj referát na téma „Aktuality ze zákonů o životním prostředí a o odpadech“ obsahující důkladný přehled situace na národní i nadnárodní úrovni. Těžiště jejího vystoupení tvořilo evropské právo o přepravě odpadů, vývoj judikatury k tématu komerčního i neziskového sběru odpadů a rovněž zmínila návrh vyhlášky o průmyslovém odpadu.

Následeně otevřel Dr. Patrick Blümcke z Talanw§alte Euppertal, cyklus přednášek se společným tématem komplexního právního přezkoumání nového EfbV. 

Bernd Eisfeld, GŘ společnosti BFUB CERT Hamburg, vylíčil všední aspekty certifikace z jeho vlastního pohledu a ukázal kolegům z oboru budoucí plány jejich společnosti a pak odpověděl posluchačům na detailním otázkám z praxe.

Mluvčí EVGE Gerd Bretschneide obsahově navázal a vysvětlil základní postoje, na kterých se dohodli německé společnosti. Na následnou diskuzi bylo záměrně naplánováno dostatek času a poskytovala tak dostatečný prostor pro konkrétní dotazy a odpovědi.