Směrnice SUCO

Požadavky na Odborný podnik pro nakládání s odpady

První část: Obecná ustanovení

§ 1 Oblast užití

Tato směrnice vymezuje požadavky na podniky, které chtějí získat certifikát Odborný podnik pro nakládání s odpady.

 

§ 2 Odborný podnik pro nakládání s odpady - vymezení pojmů

 1. Odborný podnik pro nakládání s odpady ve smyslu této směrnice je podnik, který:
  1. zabezpečuje sběr, přepravu, skládkování, zpracování anebo zhodnocení odpadů
  2. na základě svého organizačního uspořádání a technického a personálního vybavení je schopný samostatně vykonávat jednu anebo více činností vyjmenovaných v části 1
  3. při zabezpečování jedné anebo více činností vyjmenovaných v části 1 splňuje požadavky zákonných a odborných norem o organizaci, vybavení a činnostech a prokazuje spolehlivost, odbornou a věcnou způsobilost jednatelů, řídicích pracovníků a ostatních zaměstnanců, kteří mají co do činění s odpady.
 2. Vlastníkem je fyzická nebo právnická osoba, která podnik provozuje.
 3. Osobami, které jsou odpovědné za vedení a dozor podniku jsou fyzické osoby, které byly určeny vlastníkem podniku pro odborné vedení, dozor a kontrolu podnikem prováděných odpadových činností s ohledem na platné zákony a nařízení.
 4. Ostatním personálem jsou zaměstnanci a ostatní pracovníci podniku, kteří spolupůsobí při vykonávání činnosti odpadového hospodářství.

 

Druhá část: Požadavky na organizaci, vybavení a činnost Odborného podniku pro nakládání s odpady

 

§ 3 Požadavky na podnikovou organizaci

 1. Organizace odborného podniku pro nakládání s odpady je strukturována tak, aby se dal zabezpečit odpovídající dozor a kontrola činností souvisejících s nakládání s odpady.
  Zvláštní zřetel se přikládá:
  1. podnikatelskému záměru a velikosti podniku
  2. druhu a množství odpadů a jejich nebezpečnosti
  3. zařazení a kvalifikaci zaměstnanců působících na jednotlivých organizačních stupních.
 2. Vymezení odpovědnosti, rozhodovacích, výkonných a zastupovacích pravomocí v podnikových odpadářských činnostech:
  1. jednatelů (nebo vlastníků)
  2. vedení a dozoru
  3. zmocněnců, kteří působí v podniku na bázi zákonných předpisů
  4. ostatní personálu

s přesným začleněním v organizačním diagramu a s přesným popisem pracovních činností.

 1. Pokud jsou naplněné věcné a odborné předpoklady provozování odpadářských činností, vyžaduje se pro tyto stanovení pracovních postupů a pracovních instrukcí.

 

§ 4 Požadavky na pracovní vybavení

 1. Odborný podnik pro nakládání s odpady má na každém pracovišti nejméně jednu osobu zodpovědnou za řízení a dozor. Touto osobou může být i jednatel podniku. Pokud má podnik více provozoven na různých místech, anebo pokud jsou víceré Odborné podniky pro nakládání s odpady součástí jednoho podniku, může být pro všechny tyto provozovny určené jedna zodpovědná osoba s výjimkou případů, kdy by řízení jen jednou osobou mohlo snížit úroveň odborného výkonu v smyslu požadavků § 2 odst. 3.
 2. Vedle osob zodpovědných za vedení a dozor musí mít Odborný podnik pro nakládání s odpady odpovídající počet zaměstnanců. Jejich počet se odvozuje od požadavků na výkon konkrétních činností, tak aby se mohl garantovat odborně a věcně plnohodnotný pracovní postup. Dostatečné personální vybavení vyplývá z projekce plánovaných výkonů. Zohlednit se přitom musí též přirozené výpadky jednotlivých osob z důvodů dovolené, nemoci, vzdělávacích aktivit apod.

 

 

§ 5 Provozní deník

 1. Odborný podnik pro nakládání s odpady vede na každém pracovišti za účelem dokumentace a prokazování věcných a odborných postupů při nakládání s odpady provozní deník. Provozní deník musí obsahovat všechny nezbytné rubriky na prokazování náležitého toku odpadů, zvláště:
  1. standardně vyhotovené souhrnné záznamy o každém pohybu odpadu se strukturovanými údaji o druhu, množství, původu a přesunu odpadů manipulovaných Odborným podnikem pro nakládání s odpady včetně dokumentace vykonaných činností ve sběru, přepravě, třídění, skládkování, zpracování anebo zhodnocení odpadů ve smyslu platné odpadové legislativy
  2. záznamy mimořádných událostí, zvláště provozních poruch, které mohou mít dosah na řádné zpracování odpadů, včetně analýzy jejich příčin a z nich plynoucích nápravných opatření ve smyslu platných právních předpisů
  3. záznam o případně chybějící dokumentaci o převzatém odpadu a jeho majiteli s údaji o producentovi odpadu, taktéž i údaj o přijatých opatřeních ve smyslu platných právních předpisů, zvláště zákona o odpadech
  4. údaje o osobě pověřené operacemi souvisejícími se sběrem, přepravou, tříděním, skládkováním, zpracováním anebo se zhodnocením odpadu a v případě pověření necertifikované osoby podle § 7 odst. 3 o aktuálním rozsahu pověření
  5. výsledky kontrolních obhlídek zařízení a materiálu včetně funkčních kontrol (interních i externích) minimálně v rozsahu platných právních předpisů, jako i regulativů požadovaných Sdružením.
 2. Provozní deník pravidelně prověřuje osoba pověřená vedením a dozorem v Odborném podniku pro nakládání s odpady (v závislosti od prověřovaného množstevního toku). Deník může být vedený elektronicky anebo ve formě jednotlivých listů pro jednotlivé činnosti anebo části provozu. V každém případě dokumentace musí být zabezpečená vůči dostatečné manipulaci a nepovolenému přístupu.
 3. Provozní deník se archivuje 7 let.

 

§ 6 Pojištění

 1. Odborný podnik pro nakládání s odpady musí mít odpovídající pojištění činností souvisejících s nakládání s odpady. Druh a rozsah požadovaného pojištění stanovují podle podnikové rizikové analýzy.

 

 

§ 7 Požadavky na činnost

 1. Odborný podnik pro nakládání s odpady musí respektovat veřejnoprávní předpisy. Provozovatel musí podložit činnosti související s nakládání s odpady příslušnými úředními záznamy, akreditacemi, licencemi a povoleními a prokazovat úřadům plnění z nich vyplývajících povinností a jiných požadavků.
 2. Odborný podnik pro nakládání s odpady může v rámci certifikované činnosti pověřit jejím výkonem jinou osobu, jen když je v dané činnosti též certifikovaným odborným podnikem anebo splňuje předpoklady podle odst. 3. Zodpovědnost Odborného podniku pro nakládání s odpady za řádný výkon činností se nepřenáší.
 3. Odborný podnik pro nakládání s odpady může pověřit uskutečněním certifikované činnosti též jiný subjekt, který není v dané činnosti certifikovaný jako Odborný podnik pro nakládání s odpady, musí však sám garantovat a prokázat odpovídající věcnou a odbornou úroveň. Především se předpokládá, že:
 1. odborný podnik pro nakládání s odpady se ubezpečí, že:
  • jiný subjekt zaručí vykonávat tuto činnost podle odst. 1
  • jiný subjekt a jeho personál je důvěryhodný a disponuje potřebnými odbornými zručnostmi
 2. jiný subjekt má dostatečnou vlastní pojistnou ochranu ve smyslu § 6
 3. smluvně nebo jinou závaznou formou se určí, jakým způsobem má být daná činnost vykonána, jakož i to, kde se umístí odpady
 4. jiný subjekt se ve smyslu § 5 zaváže předložit podklady o výkonu dané činnosti a o zákonném zacházení s odpadem

 

Třetí část: Požadavky na provozovatele a osoby zaměstnané v Odborném podniku pro nakládání s odpady

 

§ 8 Požadavky na provozovatele

 1. Provozovatel musí být spolehlivý. Spolehlivost znamená, že provozovatel a jeho zákonní zástupci se na základě osobních vlastností, chování a schopnost plnit svěřené úlohy kvalifikovali jako odborně a lidsky způsobilí pro provozování certifikované organizace.
 2. Uznat požadovanou spolehlivost není možné, kdy osoby určené v odst. 1:
  1. porušily nařízení:
   • příslušné části trestního zákoníku o všeobecném ohrožení trestným činem vůči životnímu prostředí
   • environmentální legislativy v celém rozsahu
   • legislativy o ochraně potravin, o léčivech, o ochraně rostlin nebo o ochraně před epidemiemi
   • pracovního a hospodářského práva
   • zákonů o zbraních, střelivu a výbušninách
   • legislativy o starých zátěžích
   • předpisů o přepravě nebezpečných nákladů

a jsou v trestním nebo správním řízení, hrozí jim významná pokuta anebo podmínečný či nepodmínečný trest dle výše uvedených bodů.

 1. Prohřešily se proti etice podnikání (odst. 3) falšováním a předložením nepravdivých údajů
 1. Osoby jmenované v odst. 1 odevzdávají při každém auditu prohlášení o spolehlivosti, že se nedopustily žádného přestupku vůči zásadám shrnutým v odst. 2, které doloží výpisem z rejstříku trestů a dalšími příslušnými osvědčeními.

 

§ 9 Požadavky na osoby pověřené řízením a dozorem v provozovně

 1. Osoby pověřené řízením a dozorem v Odborném podniku pro nakládání s odpady musí být spolehlivé a též pro ně platí v plném rozsahu ustanovení § 8.
 2. Osoby pověřené řízením a dozorem v Odborném podniku pro nakládání s odpady musí doložit odbornou způsobilost ve vykonávaných činnostech ukončených studiem inženýrského zaměření, chemie, biologie a fyziky na univerzitě, technické vysoké nebo odborné škole nebo vysvědčením o zkoušce odborné způsobilosti v oblasti související s vykonávanou činností spolu s dokladem o nejméně dvouleté praxi v odpadovém hospodářství.
 3. Pokud ve smyslu § 3 odst. 1 osoby pověřené řízením a dozorem garantují řádné plnění úloh, může se uznat jako předpoklad odborné způsobilosti ukončené profesní vzdělání v oboru souvisejícím s aktuálním pracovním zařazením, zvláště pokud jde o profesní vzdělání v oboru odpadového hospodářství a recyklační průmysl, které však musí doložit alespoň tříletou praxi v oboru.
 4. Vzdělání a další vzdělávání v oborech nezahrnutých v odst. 2 a 3 může být uznané, pokud se vzhledem na pověření pracovníka plněním úloh ve smyslu podmínek vyjmenovaných v § 3 odst. 1 vzdělání považuje za ekvivalentní.

 

§ 10 Požadavky na ostatní personál

 1. Ostatní personál musí být spolehlivý ve smyslu ustanovení § 8 odst. 1 a pro aktuální činnost vybavený znalostí věci. Znalost věci znamená zapracování v provozu ve smyslu vnitřního řádu provozovny a plánu zapracování pracovníků na jednotlivých místech.

 

§ 11 Požadavky na zvyšování kvalifikace

 1. Provozovatel musí zabezpečit zvyšování kvalifikace osob pověřených řízením a dozorem stejně jako i ostatního personálu, aby odpovídalo všeobecně dosažené úrovní znalostí v konkrétních oblastech činnosti. Osoby pověřené řízením a dozorem se pravidelně – vždy nejpozději po dvou letech – podrobují školení. Program zvyšování kvalifikace se zaměřuje na oblasti vyjmenované v dodatku. Rozsah vzdělávání ostatního personálu určuje provozovatel.

DODATEK

Odborná způsobilost osob pověřených řízením a dozorem v Odborném podniku pro nakládání s odpady.

Vědomosti se musí rozšiřovat v následujících oblastech:

 1. opatření na vyloučení technických a jiných poruch zařízeních, řádné a neškodné zhodnocení odpadů a důraz na zacházení s nimi ve smyslu ekologické a sociální udržitelnosti
 2. škodlivé vlivy odpadů na životní prostředí a jiná rizika, významné škody a významná zatížení, které mohou způsobit odpady, a opatření na jejich předcházení a odstraňování
 3. zákon o odpadech a další legislativní předpisy vztahující se na odpady a odpadové hospodářství
 4. předpisy provozních záruk

 

 

 

V Kopřivnici dne 30. 5. 2013                                      Předseda SUCO: Karel Březina